APPLY NOW! (386) 506-3059

My Daytona State

Contact Information

Lakisha Holmes
STEM Community Scholars Program PI
Phone: (386) 506-3580
Email: holmesl@DaytonaState.edu

Daytona State College Facebook Daytona State College Twitter Daytona State College Youtube Daytona State College Linkedin Daytona State College RSS

Daytona State College 1200 W. International Speedway Blvd., Daytona Beach, Florida 32114 (386) 506-3000

Daytona State College is an equal opportunity institution.

Last updated: 2014-11-05T15:13:15.172Z