Nancy E. Thomas
Email: thomasn@daytonastate.edu
Nancy Thomas